Doprava zadarmo pri nákupe nad 49€

Podmienky ochrany osobných údajov

 

Spracovanie osobných údajov – www.clothing4you.sk

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť CL4U s.r.o., so sídlom Kľúčovec 158, 930 07 Kľúčovec, IČO: 53038274, DIČ: 2121232443, nie sme platcovia DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46578/T (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné zodpovedať dopyt a uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: spoločnosť CL4U s.r.o., so sídlom Kľúčovec 158, 930 07 Kľúčovec, IČO: 53038274, DIČ: 2121232443, nie sme platcovia DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46578/T, Kontaktné údaje: Mail: info@clothing4you.sk      Telefón: +421 903 223 554.

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Zodpovedanie dopytu a uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:  § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Zasielanie notifikácií, noviniek, profilovanie a pod.

Právny základ: § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať zákazníkov prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia so zákazníkom (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách tovaru resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente tovarov, o ktorý zákazník prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania emailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu. Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie zákazníkov (poloha, osobné preferencie) za účelom posúdenia predaja a zlepšenia kvality svojich služieb, a to na základe oprávneného záujmu. Za účelom ochrany týchto spracúvaných údajov prijal primerané technické a organizačné opatrenia.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobný údaj emailovú adresu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu zákazníka marketingové informácie o poskytnutom tovare.

 1. Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Prevádzka platformy elektronického obchodu:

Obchodné meno: Shoptet, a.s.

Sídlo: Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika

IČ: 28935675

Právna forma: Akciová spoločnosť

Spisová značka: B 25395, Mestský súd v Prahe

Externý účtovník:

Obchodné meno: M.J.A. AUDIT s.r.o.

Zastúpený: Ing. Anna Jankovičová - konateľ

Sídlo: Strmý vŕšok 8050/50, 84106 Bratislava

IČO: 31356931

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným                                           

Zapísaný: OR okresný súd Bratislava 1, odd.sro vl.5632/B

Prepravca objednávok:

Obchodné meno: Slovenská pošta, a. s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124

Právna forma: Akciová spoločnosť

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S

Prepravca objednávok:

Obchodné meno: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.                                

Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
                                            

IČO: 36624942                                                                                            

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným                                           

Zapísaný: OR okresný súd Banská Bystrica, odd.sro, vl.9084/S               

Zastúpený: Rico Ralph Hermann Back, štatutár

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@clothing4you.sk, telefonicky +421 903 223 554 alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa: CL4U s.r.o., Kľúčovec 158, 930 07 Kľúčovec. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

 

 

 

Informovaný súhlas na marketingové účely

Spoločnosť CL4U s.r.o., so sídlom Kľúčovec 158, 930 07 Kľúčovec, IČO: 53038274, DIČ: 2121232443, nie sme platcovia DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46578/T (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: spoločnosť CL4U s.r.o., so sídlom Kľúčovec 158, 930 07 Kľúčovec, IČO: 53038274, DIČ: 2121232443, nie sme platcovia DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46578/T, Kontaktné údaje: Mail: info@clothing4you.sk      Telefón: +421 903 223 554.

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk

Právny základ:  Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 1. Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Prevádzka platformy elektronického obchodu – newsletter modul:

Obchodné meno: Shoptet, a.s.

Sídlo: Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika

IČ: 28935675

Právna forma: Akciová spoločnosť

Spisová značka: B 25395, Mestský súd v Prahe

Analýza užívateľského správania (vyvolania stránky, počet návštevníkov a návštev, sťahovania), UX testovanie:

Názov: Google Analytics a Google Tag Manager

Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Umiestnenie reklamy, remarketing, sledovanie konverzii:

Názov: Google Ads

Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Umiestnenie reklamy, remarketing, sledovanie konverzii:

Názov: Facebook Ads

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@clothing4you.sk, telefonicky +421 903 223 554 alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa: CL4U s.r.o., Kľúčovec 158, 930 07 Kľúčovec. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

 

V Klúčovci 1.2.2021